Jun 10, 2010

An Appeal to the Nizamabad Voter – By Syed AbdulMuqtadir

శ్రీనివాస్ కి హై చోటిసి ఆశ – గద్ది కే లియె హై దిల్ లల్చాత

ఎలక్షన్ కే హై బహానే ఢూండ్త – జీత్నేకా యే డంకా హై పీట్త

జనతా కా గుస్స వో నహి హై జాన్ త – అప్ని ఔఖాత్ ఖుద్ నహి పహెచాన్ త

హర్ దం ఆంధ్రా కి గులామి కర్త – తెలంగాణ కు హర్ దం బేచ్త

రోటి ఫిర్ భి ఉసీకి హై ఖాత – ఐసా హై దెఖొ హమార నేత

ఆఠ్ సాల్ సే ప్రెసిడెంట్ హై యే – నాం కె వాస్తె భి గాన్వ్ నహి ఆత

కుర్సీ కే వాస్తె పైరాన్ పడ్త – జితావొ మేరేకు జితావొ బోల్త

మంత్రి బనూంగ ఉస్క హై భరోస – CM బన్నేకే సప్నే హై దేఖ్త

శ్రీనివాస్ కి హై చోటిసి ఆశ – గద్ది కే లియె హై దిల్ లల్చాత

గాన్వ్ మేన్ గయే తొ ఇజ్జత్ నై హై – పార్టి మేన్ భి ఔఖాత్ నై హై

జబ్ బి దేఖె తో జీత్ తూన్ బోల్త – బాత్ కరే తో మై హూన్ బోల్త

తెలంగాణ మైచ్ లాతూన్ బోల్త – రోజాన ఉస్కుచ్ బేచ్కో ఆత

శ్రీనన్నా కా హై బడ హి ఫసాన – బాత్ బాత్ పే యే కస్మాన్ ఖాతా

అమ్మ తోడు నేను తెలంగాణ తెస్త – బాపు తోడు తెలంగాణా తెస్త

ఇచ్చేది మేమే తెచ్చేదీ మేమే కి రట్ హై లగాత – గల్లె మిల్కే ఖంజర్ ఘుసాత

ఐసా హై మేరే దేశ్ కా నేత – గద్ది కే లియే హై సబ్ కుచ్చ్ కర్త

శ్రీనివాస్ కి హై చోటిసి ఆశ – గద్ది కే లియె హై దిల్ లల్చాత

ఐసా హై మేరే దేశ్ కా నేత – గద్ది కే లియే హై సబ్ కుచ్చ్ కర్త

భాయి మేరె భాయి వోటర్ మేరె భాయి – ఇస్కో హై ఇస్కి ఔఖాత్ దిఖాన

ఏక్ బి వోట్ ఇస్కు నై దేన – ఇస్కి జమానత్ జబ్త్ కరాన

హక్ కా ఇస్తెమాల్ ఠీక్ సే కర్న – ఘద్దారోన్ కు ఘర్ పే బిఠాన

బందే కొ పహెచాన్ కె దేన – సచ్చే కో హి వోట్ హై దేన

మేరా తొ బస్ ఇత్నా హై కహెన – తెలంగాణ కు హర్ హాల్ మే జితాన

నిజాంబాద్ మే జబ్ వోట్ తుం దేన – కాంగ్రేస్ కు బహర్హాల్ హరాన

జీత్ గయె అగర్ కాంగ్రేస్ వాలె – తాక్ మేన్ బైఠీన్ ఆంధ్రా వాలె

దోనో మిల్కొ ఖాజాతిన్ హమారె నివాలె

వోట్ దేనె కు జబ్ తుం జాన – భాయి మేరె భాయి సోచ్కె జానా

అప్నోన్ కొ భి సంఝాకె లెజాన – తెలంగాణ కూచ్ వోట్ తుమె దేన

కాంగ్రేస్ కు హరానా తెలంగాణా కు జీత్ కె లాన

యేచ్ హై బస్ అబ్ అప్నా నారా – తెలంగాణా కు జీత్ కె లాన

తెలంగాణా కు జీత్ కె లాన – తెలంగాణా కు జీత్ కె లాన

Source : http://www.simplytelangana.com/2010/06/09/an-apeal-to-the-nizamabad-voter-by-syed-abdulmuqtadir/

No comments: